මැණික්සර් සඳහා රබර් කිරි අත්වැසුම් භාවිතා කළ හැකිද?මන්ද?

ප්‍ර: මැණික්සර් කරන විට රබර් කිරි අත්වැසුම් පැළඳිය හැකිද?

A:මැණික්සර් සඳහා රබර් කිරි අත්වැසුම් පැළඳිය හැකිය.සුදුසු ප්‍රමාණයේ රබර් කිරි අත්වැසුම් ඔබේ අත් හොඳින් ඔතා ගත හැකි අතර වැටීම පහසු නොවේ, එවිට ඔබේ අත්වල සහ ඇඟිලි තුඩුවල පවා සංවේදීතාව පවත්වා ගත හැකිය.ඒ අතරම, රබර් කිරි අත්වැසුම් නියපොතු ඔප දැමීමේදී දූවිලි හුදකලා කර දෑත් පිරිසිදුව තබා ගත හැකිය.

yp04


පසු කාලය: ජූලි-26-2022