අපව අමතන්න

Best Life (Beijing) Technology Co., Ltd ලබා ගන්න.

ලිපිනය

6/F, ටවර් A, සිනෝ-සාගර ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය, අංක 56, නැඟෙනහිර 4 වන මුදු මැද පාර, චඕයං දිස්ත්‍රික්කය, බීජිං

 

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086186 01287162

0086186 01016267

සේවා

දින 365, පැය 7x24